Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4kV, przewidzianego do realizacji na części działki o nr ewid. 458/8, obręb ewid. nr 1 – miasto Słubice, gmina Słubice.