WKO.6220.17.2023.AK                                                  Słubice, dnia 21 czerwca 2024r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
i przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023. r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 49 § 1 z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), Burmistrz Słubic,

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „budowa 7 domów w zabudowie jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych na działce oznaczonej nr geodezyjnym 341/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0005 Drzecin” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia.

Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest Michał Świderski, Drzecin 54, 69-100 Słubice reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Kalinę Kubik-Greczuk, który w przedmiotowej sprawie  w dniu 6 czerwca 2023 roku, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuje że:

1.    Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Słubic, zaś organami właściwymi do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

2.    Zapoznanie się z aktami sprawy będzie możliwe po zgłoszeniu takiego zamiaru telefonicznie pod nr 95 737 20 31 lub drogą elektroniczną na adres: slubice@slubice.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice przez okres 30 dni tj. 21 czerwca 2024r. do 22 lipca 2024r. w pokoju nr 201 w godzinach 8.00-15.00.

3.    Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 2 mniejszego zawiadomienia.

4.    Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

5.    Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określanego w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia. Po upływie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

6.  Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

7.  Informacja o analizie i odniesieniu się do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Burmistrza Słubic.

 

z up. Burmistrza

 

          Elżbieta Głębowska

                                                                                                                                    Podinspektor ds. ochrony środowiska

Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Data publicznego obwieszczenia 21 czerwca 2024 r.

 

 

Otrzymuje:

1.     Pełnomocnik Inwestora

2.     Sołtys z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Drzecin

3.     Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta

4.     Strona postępowania według wykazu

5.     a/a

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201.