Porządek III Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 20 czerwca 2024 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.5.2024.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokołach z poprzednich sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

4.    Raport o stanie gminy Słubice za rok 2023 –debata.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­wotum zaufania dla Burmistrza Słubic za rok 2023 – DRUK nr 21,

b)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2023 – DRUK nr 22,

c)    udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za 2023 rok - DRUK nr 23,

d)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2024-2056 -DRUK nr 24

e)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2024 – DRUK nr 25,

f)      udzielenia pomocy finansowej Gminie Górzyca–DRUK nr 26,

g)    zmiany uchwały Nr LVII/450/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice –DRUK nr 27,

h)    zmiany uchwały nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie statusu beneficjenta programu LEADER w ramach Programu Obszarów Wiejskich –DRUK nr 28,

i)     zmiany uchwały nr LIV/631/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2024-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2024-2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju   –DRUK nr 29,

j)     określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Słubice   –DRUK nr 30,

k)    określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice   –DRUK nr 31,

l)      uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice –DRUK nr 32,

m)   uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji gminy Słubice –DRUK nr 33,

n)     przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słubice –DRUK nr 34,

o)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  –DRUK nr 35.

p)    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Słubic na odmowę wydania zaświadczenia pozwalającego na wykreślenie hipoteki przymusowej – DRUK nr 36.

 

 

6.    SOSIR Sp. z o.o. Słubice -sprawozdanie za 2023 rok oraz plany na kolejne lata.

 

7.    ZUWŚ Sp. z o.o. Słubice -sprawozdanie za 2023 rok oraz plany na kolejne lata.

 

8.    Informacja PUK Sp. z o.o. Słubice na temat gospodarki odpadowej na terenie gminy Słubice oraz sprawozdanie za rok 2023.

 

9.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

10. Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

12. Zamknięcie III Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.