BURMISTRZ SŁUBIC

 zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko” przewidzianej do realizacji na dz. o nr ewid. 32/3, 37/3, 33, 55, 53/50, 70/2, 70/3 oraz na części działkach nr ewid. 37/1, 44/2, , 45, 38, 46, 49/10, 49/4 obręb ewid. nr 10- Świecko – gm. Słubice.