Porządek II Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 23 maja 2024 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.4.2024.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)     zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2024-2056 – DRUK nr 10,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2024 – DRUK nr 11,

c)    utworzenia Rady Miejskiej Seniorów w Słubicach i nadania jej statutu.– DRUK nr 12,

d)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, a okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy – DRUK nr 13,

e)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy – DRUK nr 14,

f)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne – DRUK nr 15,

g)    zmieniająca uchwałę nr LXV/788/2024 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 marca 2024 r. – DRUK nr 16,

h)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu – DRUK nr 17,

i)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia – DRUK nr 18,

j)     wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu do 10 lat i odstąpienie od jej przetargowego trybu zawarcia – DRUK nr 19,

k)    ustalenia planu pracy rady Miejskiej w Słubicach na rok 2024– DRUK nr 20.

 

4.    Informacja SMOK Słubice na temat gminnej kultury w roku bieżącym oraz sprawozdanie za rok 2023.

 

5.    Informacja Biblioteki Miejskiej na temat swojej działalności w roku bieżącym oraz sprawozdanie za rok 2023.

 

6.    Informacja OPS Słubice na temat swojej działalności statutowej oraz sprawozdanie za rok 2023.

 

 

7.    Informacja ZAMK Słubice na temat swojej działalności statutowej oraz sprawozdanie za rok 2023.

 

8.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

9.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

11. Zamknięcie II Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.