WKO.6220.5.2024.EG                                                 

Słubice, dnia 18 kwietnia 2024 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek podmiotu planującego podjęcia realizacji przedsięwzięcia ZUO International Sp. z o.o. z siedzibą w Kunowicach przy ul. Słubickiej 50, 69-100 Słubice, na mocy której działa pełnomocnik Pani Ewa Bury z w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie parkingu oraz warsztatu z zapleczem socjalnym i technicznym dla ZUO International Sp. z o.o. na terenie części działki o numerze ewid. 543 obręb 8 Kunowice”.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.    

 

 

z up. Burmistrza

 

          Elżbieta Głębowska

                                                                                                                                    Podinspektor ds. ochrony środowiska

Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Głębowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201.

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

4257/2024

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

„budowie parkingu oraz warsztatu z zapleczem socjalnym i technicznym dla ZUO International Sp. z o.o.
na terenie części działki o numerze ewid. 543 obręb 8 Kunowice”.

3.

Znak sprawy

WKO.6220.5.2024.EG

4.

Data złożenia

21.02.2024 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

ZUO International Sp. z o.o.

Kunowice, ul. Słubickiej 50,

69-100 Słubice,

- pełnomocnik  Ewa Bury

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Pełnomocnictwo
  5. Wypis z miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  6. Wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-