WKO.6324.7.2024.AK

Słubice, dnia 4 marca 2024 r.

DECYZJA

w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6, art. 9 ust. 1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2023.1469 ze zm.), Uchwały Nr XXXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  oraz art. 104 § 1, art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 lutego 2024 r., PHU Matex, Wioletta Prażanowska, ul. Wojska Polskiego 83, 69-100 Słubice, NIP 5981416061, zwanej dalej „Przedsiębiorcą”, w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Słubice

 

postanawiam

 

zezwolić Przedsiębiorcy, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Słubice na następujących warunkach:

1.    Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem:

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Słubice.

2.    Termin podjęcia działalności objętej zezwoleniem:

Podjęcie działalności może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych, licząc od dnia, w którym niniejsza decyzji stała się ostateczna.

3.    Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:

1)    usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, i w szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska podczas odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

2)    usługi należy wykonywać w sposób nie zakłócający ruchu na drogach publicznych, nie powodujący nadmiernego hałasu, nie powodujący wycieku nieczystości ciekłych na drogi.

3)    usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych będą prowadzone pojazdem asenizacyjnym;

4)    pojazd służący do transportu nieczystości ciekłych powinien:

a)    spełniających wymagania techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

b)    zarejestrowanych, dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

c)    oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),

d)    zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,

e)    wyposażonych w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów ciekłych, w przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.

4.    Teren bazy transportowej powinien:

1)    być zlokalizowany na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych,

2)    zapewniać codzienne parkowanie i garażowanie pojazdów po zakończonej pracy,

3)    zapewniać możliwość serwisowania, dezynfekowania i utrzymania pojazdów w należytym stanie sanitarno – higienicznym, zaś w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji przedsiębiorca winien posiadać dokumentację potwierdzająca możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych.

5.    Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:

Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:

1)    usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której prowadzona była działalność;

2)    obmyć oraz dokonać dezynsekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeń służących prowadzonej działalności,

3)    poinformować Burmistrza Słubic w formie pisemnej o zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.

6.    Inne wymagania szczególnie wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

1)    zawierania indywidualnych umów z właścicielami (użytkownikami) nieruchomości na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem ilości wywiezionych nieczystości i odbiorcy nieczystości;

2)    sporządzenie kwartalnych sprawozdań, które należy przekazać Burmistrzowi Słubic w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale. Do sprawozdania należy dołączyć wykaz nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdanie zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.  W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości;

3)    prowadzenia rejestru bilansu nieczystości ciekłych pobranych od poszczególnych wytwórców i dostarczonych do wyznaczonego punktu zlewnego;

4)    mycia wykorzystywanych do transportu nieczystości płynnych pojazdów przy użyciu środków chemicznych zmniejszających ryzyko zagrożenia epidemiologicznego we własnym zakresie lub posiadać udokumentowane korzystanie z usług firmy specjalistycznej,

5)    zachowania wymogów sanitarnych podczas prowadzenia działalności niepowodujących zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska oraz usuwania skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na koszt własny.

7.    Nieczystości ciekłe będą wywożone do Oczyszczalni Ścieków w Słubicach obsługiwanej przez Zakład Usług Wodno – Ściekowy Sp. z o.o. w Słubicach. 

8.    Zezwolenie jest wydane na okres 10 lat, licząc od dnia, w którym niniejsza decyzji stała się ostateczna.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 13 lutego 2024 r., PHU Matex, Wioletta Prażanowska, ul. Wojska Polskiego 83, 69-100 Słubice, NIP 598-141-60-61, złożyło wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Słubice. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  organem właściwym do  wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 9 ww. ustawy. 

Za niniejsze zezwolenie pobrano opłatę skarbową w wysokości 107,00 złotych (słownie: sto siedem złotych 00/100) – część III poz. 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2023.2111 ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

1.    W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie wypełnia określonych w zezwoleniu warunków, organ wydający zezwolenie wezwie do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków.

2.    Jeżeli Przedsiębiorca mimo wezwania nadal naruszać będzie warunki określone w zezwoleniu, organ cofnie w drodze decyzji zezwolenie bez odszkodowania, zgodnie z  art. 9 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3.    Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.

4.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

5.    Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Miejski w Słubicach.

 

 

 

 

 

                                                                                               Burmistrz

Mariusz Olejniczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Otrzymują:

  1. PHU Matex, Wioletta Prażanowska,

ul. Wojska Polskiego 83, 69-100 Słubice

  1. a/a

 

Sprawę prowadzi Agata Kułaga, ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2045, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1500.