WKO.6220.4.2023.AK                                                  Słubice dnia 28 lutego 2024 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Burmistrz Słubic

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wydaniu w dniu 28 lutego 2024 roku, znak: WKO.6220.4.2023.AK decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej „Stare Biskupice 1” o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działki o nr ewid. 1/3 w obrębie Stare Biskupice, w gminie Słubice”.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji  oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią wraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 202, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 95 737 20 32.

 

Treść decyzji została załączona do niniejszego obwieszczenia na okres 14 dni.

 

z up. Burmistrza

Bartosz Sianożęcki

Naczelnik

Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jagoda Sadowska

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2045, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1400 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 202.