Osoby fizyczne posiadające na swoim terenie wyroby zawierające azbest zobowiązane są do przedkładania corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia Burmistrzowi Słubic „Informacji o wyrobach zawierających azbest” według określonego wzoru. Wzór Informacji dostępny jest w załączniku nr 5.

 

Pozostali użytkownicy wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice przekazują „Informację…” Marszałkowi Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Coroczne przedkładanie Informacji jest obowiązkowe. Niedopełnienie nałożonych obowiązków wiąże się z określonymi sankcjami - kara grzywny - na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r.

W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program powstał w wyniku przyjęcia Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wycofywania azbestu z gospodarki, a także realizacji ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest. Przepisy prawa nakazują ich wykorzystywanie, przemieszczanie i usuwanie przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Na użytkowników i właścicieli nieruchomości nałożone zostały konkretne obowiązki związane z dokumentowaniem rodzaju, ilości i miejsc występowania tych wyrobów i ocenie ich stanu oraz przekazywaniem tych informacji marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.


Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest jest możliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji włókien azbestu do środowiska.

Transport wyrobów azbestowych może być wykonywany jedynie przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenie. Firma zajmująca się usuwaniem azbestu przed przystąpieniem do robót winna zawiadomić PINB oraz PIP, natomiast właściciel nieruchomości winien zgłosić ten fakt organowi administracji budowlanej. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest właściciele (użytkownicy) nieruchomości winni przeprowadzać coroczne oceny stanu tych wyrobów i przekazywać te informacje odpowiednim organom (osoby fizyczne Burmistrzowi Słubic a inne jednostki Marszałkowi Województwa).

Szczegółowe sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649), natomiast wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia  2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 31).

 

OBOWIĄZKI właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, a także obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest.

 1. Przy wykorzystywaniu azbestu lub wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać okres upływu gwarancji producenta wyrobu oraz wyniki przeprowadzanych kontroli i oceny stanu wyrobu.
 2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest obowiązany jest do prowadzenia kontroli stanu wyrobów zawierających azbest w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów (pierwszej kontroli należało dokonać w terminie do 5 listopada 2004 roku).
 3. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić w dwóch egzemplarzach ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór oceny przedstawiono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zm.).
 4. Jeden egzemplarz oceny należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny należy przekazać właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny. Wyroby nie zakwalifikowane do wymiany w ocenie, o której mowa w pkt 4 należy zabezpieczyć zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
 5. Wyroby zakwalifikowane zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia powinny być usunięte zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia i zastąpione wyrobami niezawierającymi azbestu.
 6. Prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest należy zgłosić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
 7. Dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest należy sporządzać corocznie plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia azbestu. W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy dalsze wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne i podlegają one oczyszczeniu poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę.
 8. W pomieszczeniach, w których był lub jest użytkowany azbest umieszcza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznego postępowania i oznakowanie według wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
 9. Miejsca występowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest lub wyrobów zawierających azbest należy zaznaczyć w planach sytuacyjnych.
 10. Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.
 11. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” według wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

 

„Informację…” sporządza się corocznie w dwóch egzemplarzach:

jeden egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji, drugi egzemplarz Osoby fizyczne (mieszkańcy Gminy Słubice) przekazują w terminie do 31 stycznia każdego roku do:

 

Urzędu Miejskiego w Słubicach

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

 

Pozostali użytkownicy wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice przekazują jeden egzemplarz „Informacji…” Marszałkowi Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Należy zaznaczyć, iż nie wykonywanie nałożonych obowiązków wiąże się z określonymi sankcjami. Art. 346 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, że kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz sposobów ich eliminowania. Orzekanie w sprawach, o których mowa następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.