Decyzja w załączeniu.

Zgodnie z art. 24 e ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) taryfa została opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-116-2023.html

Zgodnie z art. 24 f ust. 1 taryfa wchodzi w życie 7 dni od daty publikacji w BIP  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.