WKO.6220.12.2023.AK                                     Słubice dnia 17 listopada 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn.zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Burmistrz Słubic podaję do publicznej wiadomości oraz zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 17 listopada 2023 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie

budowie 51 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą wraz z podziałem nieruchomości na działki przeznaczone pod zabudowę i infrastrukturę techniczną w Starych Biskupicach na działce nr ewid. gr. 32/1, 72/2, znak: WKO.6220.12.2023.AK.

Jednocześnie tut. organ informuje, że treść niniejszej decyzji udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji  oraz dokumentacją sprawy,
w tym opinią wraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych
 i Ochrony Środowiska – pokój nr 215, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
pod nr 95 737 20 45.

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 17 listopada 2023 r.

Treść decyzji została załączona do niniejszego obwieszczenia na okres 14 dni.

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2045, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 215.