WKO.6220.19.2023.AK                                              Słubice dnia 17 listopada 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn.zm.) – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn.zm. cyt. dalej jako „uuoś”),

 

podaję się do publicznej wiadomości

 

że w dniu 17 listopada 2023 roku, wydana została decyzja znak: WKO.6220.19.2022.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działkach nr ewid. 48/8, 48/9 i 48/10, obręb ewid. nr 10 – Świecko, gm. Słubice.

Decyzja ta została wydana na wniosek inwestora: Vadim Turcev, ul. Wodna 1/6, 69-100 Słubice, w imieniu którego działa w ramach pełnomocnictwa Katarzyna Knap-Strażewicz, ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice,

Z treścią ww. decyzji  oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią wraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych
 i Ochrony Środowiska – pokój nr 215, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
pod nr 95 737 20 45.

Dnia 17 listopada 2023r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Otrzymuje:

1.     Strony postępowania zgodnie z art.49 K.p.a.

2.     a/a

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik  Inwestora

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2045, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 215.