WKO.6220.16.2023.AK                                          Słubice, dnia 7 czerwca 2023 r.

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

            Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

Burmistrz Słubic

 

zawiadamia o zwróceniu się do następujących organów:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach,
  3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp.,

 

w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia oraz określenia warunków tej realizacji i przedstawia stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr ewid. 195/2 obręb Drzecin w Gminie Słubice, powiat słubicki”.

 

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

Otrzymuje:

1.     Strony postępowania

2.     a/a

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik  Inwestora

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201