WKO.6220.16.2023.AK                                             Słubice, dnia 7 czerwca 2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) - dalej zwaną „ustawą ooś”, w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) - dalej zwanym „kpa”, zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek inwestora – Erka Group Sp. z o.o., ul. Osiedle Przemysłowe 26, 69-100 Słubice, w imieniu którego działa w ramach pełnomocnictwa Łukasz Cieślik EKO-KONSULT, Gudzisz 68, 74-407 Boleszkowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr ewid. 195/2 obręb Drzecin w Gminie Słubice, powiat słubicki”.  

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływając na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 83, lit. b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. zm.).

Organ prowadzący postępowanie informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31, po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt.

Z uwagi na konieczność uzyskania w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gorzowie Wlkp., a także przeanalizowania całości zebranego materiału dowodowego, w przypadku konieczności nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, ewentualne wydanie postanowienia w tym zakresie dla planowanego przedsięwzięcia, nie nastąpi w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś. Wobec powyższego działając na podstawie art. 36 § 1 kpa wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 września 2023 r., w którym ewentualnie nastąpi też wydanie przez organ ww. postanowienia, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu oraz zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach w dniu 7 czerwca 2023 r.

 

 

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2. a/a

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik Inwestora

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201