WKO.6220.15.2023.AK                                             Słubice, dnia 24 maja 2023 r.

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

            Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

Burmistrz Słubic

 

zawiadamia o zwróceniu się do następujących organów:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach,
  3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp.,

 

w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia oraz określenia warunków tej realizacji i przedstawia stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania dla przedsięwzięcia pn.: budowa 39 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą wraz z podziałem nieruchomości na działki przeznaczone pod zabudowę i infrastrukturę techniczną w Starych Biskupicach na działce nr ewid. gr. 72/2 (ID. dz. ewid. 080505_5.0006.72/2). 

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

1.     Strony postępowania

2.     a/a

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik  Inwestora

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201