w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 157/06 Burmistrza Słubic z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych