Porządek Wspólnej Sesji Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odrą

zwołanej na dzień 15 czerwca 2023 r. godz.16:00

 w Frankfurcie nad Odrą, Kleist Forum, konferenzraum K2  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.   

 

2. Protokół z ostatniej wspólnej sesji.

 

3. Informacja o rezultatach polsko-niemieckiej debaty uczniowskiej, która odbyła się w dniach 15-16.05.2023 r.

 

4. Sprawozdanie z realizacji Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania na lata 2020-2030 i perspektywa kolejnych działań.

 

5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie:

 

    a) wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Interreg VI A  zrównoważonego, transgranicznego rozwoju miast („Słubicko – Frankfurcki Masterplan 2025 – 2035) i przygotowanie do utworzenia EUWT (Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej) -DRUK nr 680.

  -omówienie tematu

 - opinia Wspólnej Komisji ds. Integracji Europejskiej

 - opinia Komisji Socjalnej

 - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego

 - dyskusja plenarna

 - głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały

 

6. Zamkniecie posiedzenia