WKO.6220.21.2020.RS                                            Słubice, dnia 31 maja 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art.10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202 r. poz. 775, z późn. zm.) - dalej zwanym „kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.)- dalej zwaną „ustawą ooś”, zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa pawilonu handlowego wraz ze stacją paliw oraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. 356 obręb 3 M Słubice”. Informuję strony, że w toku prowadzonego postępowania uzyskano stanowiska organów współdziałających:

1)    postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2023 r., znak WZŚ.4221.84.2023.SL

2)    opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 18 kwietnia 2023 r., znak NZ.9022.2.2.2023.RR

3)    opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze z dnia 16 października 2020 r., znak PO.ZZŚ.1.435.264m.2020.KW.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa informuję, że z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach  (II piętro), pokój 201, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Słubicach, po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępniania akt.

Do skorzystania z ww. uprawnień wyznacza się termin 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 31 maja 2023 r.

 

 

z up. Burmistrza

Bartosz Sianożęcki

Naczelnik

Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2. a/a

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik Inwestora

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201.