Wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami:

- w gminie do 20 0000 miszkańców -co namniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedsawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosy według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.