BURMISTRZ SŁUBIC

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), informuje o możliwości wypowiedzenia odnośnie materiałów i dowodów zebranych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie „budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem”, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 256/8, obręb ewid. nr 8 –Kunowice, gm. Słubice.