WKO.6220.15.2023.AK                                               

Słubice, dnia 24 maja 2023 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek Mariana Czarnego, ul. Kościuszki 8/1, 58-100 Świdnica, w imieniu której działa w ramach pełnomocnictwa Luiza Golubska, Artprojekt Luiza Golubska, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 39 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą wraz z podziałem nieruchomości na działki przeznaczone pod zabudowę i infrastrukturę techniczną w Starych Biskupicach na działce nr ewid.  gr.  72/2 (ID. dz. ewid. 080505_5.0006.72/2).  

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.          

 

 

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

6565

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa 39 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą wraz z podziałem nieruchomości na działki przeznaczone pod zabudowę i infrastrukturę techniczną w Starych Biskupicach na działce nr ewid. gr.  72/2 (ID. dz. ewid.080505_5.0006.72/2)

3.

Znak sprawy

WKO.6220.15.2023.AK

4.

Data złożenia

27.03.2023 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Marian Czarny

ul. Kościuszki 8/1

58-100 Świdnica

Pełnomocnictwo:

Luiza Golubska

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-