WKO.6220.8.2023.AK                                            Słubice, dnia 29 marca 2023 r.

 

 

 

Zawiadomienie

o wystąpieniu  do  organów współuczestniczących w sprawie zasięgnięcia opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

Burmistrz Słubic

 

zawiadamia o zwróceniu się do następujących organów:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach,
  3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze,

 

w sprawie zasięgnięcia opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu metali żelaznych i nieżelaznych, na części działki o nr ewid. 96 obręb 3 Słubice.

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

Otrzymuje:

1.     Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2.     a/a

Do wiadomości:

1.     Inwestor za pośrednictwem pełnomocnika

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201