WKO.6220.11.2022.AK                                                 Słubice dnia 29 marca 2023 r.

 

Informacja

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania oraz poda je się do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 29 marca 2023 r., decyzji Burmistrza Słubic, znak: WKO.6220.11.2023.AK, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zamknięciu wydzielonej części składowiska odpadów, tj. kwatery składowania odpadów nr 4 (która została podzielona na 4 sektory: A, B, C i D), zlokalizowanej na części działki ewid. o nr 262/3, obręb Kunowice.

Jednocześnie tut. organ informuje, że treść niniejszej decyzji udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy, w tym wydanymi przez organy współuczestniczące opiniami:

1)  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu; (pinia z dnia 30 stycznia 2023 r., znak: PO.RZŚ.435.194.2022.HG)

2)  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, (opinię z dnia 4 listopada 2022 r., znak: WZŚ.4220.638.2022.SL)

3)  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, (opinię z dnia 26 października 2022 r., znak: NZ.9022.1.32.2022.RR)

4)  Marszałka Województwa Lubuskiego (opinię z dnia 18 listopada 2022 r., znak: DŚ.II.7222.2.20.2022)

zainteresowani mogą zapoznać się w się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 95 737 20 31.

 

Informację udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29 marca 2023 r.

Treść decyzji udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29 marca 2023 r.

z up. Burmistrza

Bartosz Sianożęcki

Naczelnik

Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201.