Porządek LIV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 30 marca 2023 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.3.2023.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2023-2056 – DRUK nr 647,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2023 – DRUK nr 648,

c)    zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu  „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7”  na lata 2022 – 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju– DRUK nr 649,

d)    przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2024 – 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu  „Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2024 – 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju– DRUK nr 650,

e)    Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025– DRUK nr 651,

f)     przyznania nagród pieniężnych i stypendiów sportowych – DRUK nr 652,

g)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kunice i południowej części Rybocic, gmina Słubice – DRUK nr 653,

h)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach – DRUK nr 654,

i)     zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice– DRUK nr 655,

j)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu – DRUK nr 656,

k)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu– DRUK nr 657,

l)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 658,

m)  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres do 10 lat –DRUK nr 659.

 

 

5.    Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej za 2022 r.  

 

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

7.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

9.    Zamknięcie LIV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.