WKO.6220.6.2023.AK                                                  

Słubice, dnia 14 marca 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora: ZUO International Sp. z o.o. z siedzibą w Kunowicach przy ul. Słubickiej 50, 69-100 Słubice, w imieniu której działa w ramach pełnomocnictwa Pan Michał Brzuskiewicz, Chlebów 14, 66-614 Maszewo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów gabarytowych i przemysłowych dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Kunowice” na działce ewid. o nr 262/3, obręb Kunowice.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać
się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademickiej 1, 69-100 Słubice pokój nr 201, w godzinach od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 95 737 20 31.

Na podstawie art. 74. ust. 3 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201, agata.kulaga@slubie.pl