Porządek LIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 23 lutego 2023 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.2.2023.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na dofinansowanie Funkcjonowania placówki Straży Granicznej w Świecku w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Słubice –DRUK nr 636,

b)    przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach – DRUK nr 637,

c)    o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu –DRUK nr 638,

d)    zawarcia przez Gminę Słubice (Rzeczpospolita Polska) porozumienia partnerskiego z Miastem Sejny (Rzeczpospolita Polska), Administracją Rejonu Łoździejskiego (Republika Litewska) i  Miastem Frankfurt nad Odrą (Republika Federalna Niemiec) w ramach realizacji projektu „DE-PL-LT Edukacja obywatelska na rzecz odporności społeczności na kryzysy poprzez tworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla edukatorów z zakresu obrony cywilnej” na podstawie Umowy w sprawie przyznania dotacji PSF 2021/06 Instrumentu Wsparcia Projektów CBSS –DRUK nr 639,

e)    zmiany Uchwały Nr L/578/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 listopada 2022 r. –DRUK nr 640,

f)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 5 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 641,

g)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 642,

h)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 643,

i)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 644,

j)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu–DRUK nr 645,

k)    skarga na Burmistrza Słubic –DRUK nr 646,

 

 

5.    Informacja służb mundurowych: Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa i porządku w gminie – działania w 2022 oraz plany na 2023 r.

 

6.    Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Europejskiego Dwumiasta Słubic i Frankfurtu za 2022 r.

 

7.    Informacja wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska w sprawie planowanych działań ekologicznych na terenie Gminy Słubice na 2023 rok.

 

8.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

9.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

11. Zamknięcie LIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.