WKO.6220.2.2023.AK Słubice, dnia 26 stycznia 2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

BURMISTRZ SŁUBIC

zawiadamia o zwróceniu się do następujących organów:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach,

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pt: „Zmiana sposobu użytkowania hali z magazynowej na cele przemysłowe na dz. 74/30 obreb 3 Słubice”.

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

1. Strony postępowania zgodnie z art.49 K.p.a.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik Inwestora

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201