WKO.6220.2.2023.AK

Słubice, dnia 26 stycznia 2023 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek inwestora Foliarex Sp. z o.o., oś. Przemysłowe 22, 69-100 Słubice, w imieniu której działa pełnomocnik Małgorzata Kawala, ul. Rumiankowa 18, 66-008 Świdnica, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: „Zmiana sposobu użytkowania hali z magazynowej na cele przemysłowe na dz. 74/30 obreb 3 Słubice”.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201 L.p.

1.

Numer wpisu

29007

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

„Zmiana sposobu użytkowania hali z magazynowej na cele przemysłowe na dz. 74/30 obreb 3 Słubice”

3.

Znak sprawy

WKO.6220.2.2023.AK

4.

Data złożenia

12.12.2022r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Foliarex Sp. zo.o.

oś. Przemyslowe 22

69-100 Słubice

Pełnomocnik:

Małgorzata Kawala

ul. Rumiankowa 18

66-008 Świdnica

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.

2. Kopia mapy ewidencyjnej.

3. Wypis z rejestru gruntów

4. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

5. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-