Porządek LII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 26 stycznia 2023 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.1.2023.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2023-2030 –DRUK nr 627,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2023 – DRUK nr 628,

c)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 –DRUK nr 629,

d)    ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 –DRUK nr 630,

e)    ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach –DRUK nr 631,

f)     przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Słubice na rok 2023” –DRUK nr 632,

g)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno-wschodniej części kompleksu nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej –DRUK nr 633,

h)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości gminną –DRUK nr 634,

i)     wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Słubice na rzecz Województwa Lubuskiego –DRUK nr 635.

 

4.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

5.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

7.    Zamknięcie LII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.