WKO.6220.16.2022.AK                                                

Słubice, dnia 2 stycznia 2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Zuo International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kunowicach przy ul. Słubickiej 50; 69-100 Kunowice, w imieniu której działa w ramach pełnomocnictwa Pani Ewa Bury, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku socjolno – biurowego na potrzeby obsługi składowiska odpadów oraz przebudowy wagi, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 262/3, obręb 8 Kunowice.

W związku z powyższym informuję, że w toku prowadzonego postępowania Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach kontaktując się z Wydziałem ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska.

 

 

 

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201