WKO.6220.15.2022.AK                                               

Słubice, dnia 28 grudnia 2022 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje,
że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek
inwestora Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, w imieniu  której działa pełnomocnik Magdalena Kowalska, ul. Fredry 1/9, 67-100 Nowa Sól, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świecko”.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy
ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201
od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

28365

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świecko”

3.

Znak sprawy

WKO.6220.15.2022.AK

4.

Data złożenia

01.12.2022r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Gmina Słubice

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

- pełnomocnik

Magdalena Kowalska

ul. Fredry 1/9

67-100 Nowa Sól

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  5. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-