WKO.6220.14.2022.AK                                               

Słubice, dnia 20 grudnia 2022 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje,
że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek
inwestora Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, w imieniu  której działa pełnomocnik Magdalena Kowalska, ul. Fredry 1/9, 67-100 Nowa Sól, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunice i Rybocice”.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy
ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201
od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.    

 

 

 

  z up. Burmistrza

    Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201