Porządek LI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 22 grudnia 2022 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.11.2022.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022 –DRUK nr 604,

b)    Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice –DRUK nr 605,

c)    uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2023 –DRUK nr 606,

d)    ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu –DRUK nr 607,

e)    określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania   –DRUK nr 608,

f)     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla gminy Słubice na 2023 rok –DRUK nr 609

g)     zawarcia przez Gminę Słubice (Rzeczpospolita Polska) porozumienia partnerskiego z Miastem Frankfurt nad Odrą (Republika Federalna Niemiec) w ramach realizacji projektu „Europejskie Dwumiasto Frankfurt nad Odrą i Słubice - administracja, polityka i obywatele na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego śródmieścia 2035” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Robert Bosch Stiftung GmbH [Fundacja Roberta Boscha sp. z o.o.], Heidehofstr. 31, 70184 Stuttgart a Urzędem Miasta Frankfurt nad Odrą, Logenstr. 8, 15230 Frankfurt nad Odrą–DRUK nr 610,

h)     likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Administracyjnego Oświaty–DRUK nr 611,

i)     organizacji wspólnej obsługi finansowej dla jednostki organizacyjnej zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice–DRUK nr 612,

j)     zmiany uchwały nr XLIX/565/2022 rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach –DRUK nr 613,

k)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości gminną –DRUK nr 614,

l)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 615,

m)   zmiany Uchwały Nr XLV/524/2022 rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. –DRUK nr 616,

n)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 617,

o)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy   –DRUK nr 618,

p)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 619,

r)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia–DRUK nr 620,

s)    o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 -DRUK nr 621,

t)     przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubic w latach 2023-2028 -DRUK nr 622,

u)    ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2023- DRUK nr 623,

w)   wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu -DRUK nr 624.

 

5.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

6.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

8.    Zamknięcie LI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.