WKO.6220.11.2022.AK                                               

Słubice, dnia 19 października 2022 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek firmy Zuo International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kunowicach przy ul. Słubickiej 50; 69-100 Kunowice, w imieniu której działa w ramach pełnomocnictwa Pani Ewa Bury, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zamknięciu wydzielonej części składowiska odpadów, tj. kwatery składowania odpadów, tj. składowania odpadów nr 4, zlokalizowanej na części działki ewid. o nr 262/3, obręb Kunowice.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.          

 

 

 

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

starszy inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

21989

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zamknięcie wydzielonej części składowiska odpadów, tj. kwatery składowania odpadów, tj. składowania odpadów nr 4, zlokalizowanej na części działki ewid. o nr 262/3, obręb Kunowice.

3.

Znak sprawy

WKO.6220.11.2022.AK

4.

Data złożenia

23.12.2019 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Zuo International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Słubicka 50; 69-100 Kunowice

- pełnomocnik  Ewa Bury

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-