Porządek XLIX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 27 października 2022 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.9.2022.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice -DRUK nr 580,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2022 - DRUK nr 581,

c)    zmieniająca uchwałę nr XV/115/2019 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Słubice –DRUK nr 582,

d)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w zachodniej części Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach –DRUK nr 583,

e)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego  –DRUK nr 584,

f)     wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu na okres do 10 lat –DRUK nr 585,

 

5.    Informacja Wydziału Inwestycji o stanie inwestycji gminnych.

 

6.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021.

 

7.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

8.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

10. Zamknięcie XLIX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.