Informacja

dotycząca uzyskania efektu ekologicznego wraz z informacją o przyznaniu dofinansowania Gminie Słubice na realizację zadania pn. ,,Wykonanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków oraz terenów zlokalizowanych na terenie Gminy Słubice w 2022 roku”.

Gmina Słubice informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. ,,Wykonanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków oraz terenów zlokalizowanych na terenie Gminy Słubice w 2022 roku” finansowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023, uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 25.891,60 zł ze środków NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze stanowiącej 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowity koszt kwalifikowany brutto zadania wyniósł 64.729,00 zł

Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 92,47 Mg, co stanowi 5 137,22 m2 zutylizowanego azbestu na terenie gminy Słubice.

Mając na uwadze niebezpieczny i wysoce szkodliwy charakter materiałów budowlanych zawierających azbest, realizacja programu jest działaniem proekologicznym. Przynosi korzyści społeczne i ekonomiczne, polegające m.in. na zmniejszeniu emisji włókien azbestu, uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców. Przeprowadzona akcja ma bardzo istotne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa środowiskowego i zdrowotnego w gminie Słubice.