WKO.6220.9.2022.AK

Słubice, dnia 3 października 2022 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek inwestora PPH Mencel S.J. Krzysztof Mencel ul. Wojska Polskiego 170, 69-100 Słubice, w imieniu którego działa pełnomocnik Adam Mizerski ul. Józefa Piłsudskiego 9/2, 69-100 Słubice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: „Budowa kompleksu handlowo-usługowego-pawilonu handlowego wraz z ze stacją paliw oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201 L.p.

1.

Numer wpisu

19411

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

„Budowa kompleksu handlowo-usługowego-pawilonu handlowego wraz z ze stacją paliw oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

3.

Znak sprawy

WKO.6220.9.2022.AK

4.

Data złożenia

08.08.2022r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

PPH Mencel S.J.Krzysztof Mencel

ul. Wojska Polskiego 170

69-100 Słubice

- pełnomocnik Adam Mizerski

ul. J. Piłsudskiego 9/2

69-100 Słubice

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.

2. Kopia mapy ewidencyjnej.

3. Wypis z rejestru gruntów

4. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

5. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-