WKO.6220.40.2021.EG                                            Słubice, dnia 22 września 2022 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Słubic

zawiadamia strony postępowania

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowa farmy fotowoltaicznej do mocy 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanej do realizacji na działce o numerze ewid. 116/40 obręb Golice, prowadzonego na wniosek inwestora: AH DEVELOPMENT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 201, w godzinach
od 8:00 do 15:00, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

 

 

 

 

 

 

Data publicznego ogłoszenia: 22 września 2022 r.

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2. aa

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik Inwestora

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201.