WKO.6220.10.2022.AK                                           Słubice, dnia 20 września 2022 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Słubic

zawiadamia strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora Vasco Karol Radzik, ul. Słubicka 45, 69-110 Kowalów, w imieniu  którego działa pełnomocnik Renata Pietraszek, ul. Wojska Polskiego 23/31, 08-110 Siedlce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: „Elektrownia fotowoltaiczna Nowy Lubusz” na działkach 119, 128, obręb Nowy Lubusz.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 201, w godzinach
od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 95 737 20 31.

 

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Data publicznego ogłoszenia: 20 września 2022 r.

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2. aa

Do wiadomości:

1.     Pełnomocnik Inwestora

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201