WKO.6220.10.2022.AK

Słubice, dnia 20 września 2022 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek inwestora Vasco Karol Radzik, ul. Słubicka 45, 69-110 Kowalów, w imieniu którego działa pełnomocnik Renata Pietraszek, ul. Wojska Polskiego 23/31, 08-110 Siedlce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: „Elektrownia fotowoltaiczna Nowy Lubusz” na działkach 119, 128, obręb Nowy Lubusz.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201 L.p.

1.

Numer wpisu

19626

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

„Elektrownia fotowoltaiczna Nowy Lubusz” na działkach 119, 128, obręb Nowy Lubusz.

3.

Znak sprawy

WKO.6220.10.2022.AK

4.

Data złożenia

10.08.2022r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Vasco Karol Radzik

ul. Słubicka 45

69-110 Kowalów

- pełnomocnik Renata Pietraszek

ul. Wojska Polskiego 23/31

08-110 Siedlce

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.

2. Kopia mapy ewidencyjnej.

3. Wypis z rejestru gruntów

4. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

5. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział ds. komunalnych i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-