Porządek XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 27 września 2022 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.8.2022.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice -DRUK nr 568,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2022 - DRUK nr 569,

c)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w zachodniej części Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach –DRUK nr 570,

d)    nadania nazwy ulicy w m. Drzecin –DRUK nr 571,

e)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 572,

f)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 573,

g)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 574,

h)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 575,

i)      o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice –DRUK nr 576,

j)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 577,

k)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 578,

l)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu –DRUK nr 579.

 

 

5.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

6.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

8.    Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.