Porządek XLVII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 24 sierpnia 2022 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.7.2022.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

  1. Uroczyste wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów słubickich szkół oraz listów gratulacyjnych rodzicom.

 

3.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokołach z poprzednich sesji.  

 

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice -DRUK nr 551,

b)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2022 - DRUK nr 552,

c)    określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słubice w roku szkolnym 2022/2023 –DRUK nr 553,

d)    zmiany uchwały nr V/43/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Słubickiemu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Słubicach  –DRUK nr 554,

e)    nadania nazwy ulicy w m. Drzecin –DRUK nr 555,

f)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów  dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 556,

g)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Słubice, na czas nieoznaczony  –DRUK nr 557,

h)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 558,

i)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Słubice, na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy  –DRUK nr 559,

j)      zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych –DRUK nr 560,

k)     pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej  –DRUK nr 561,

l)     wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat –DRUK nr 562,

m)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 563,

r)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 564,

s)    wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres do 10 lat –DRUK nr 565.

 

6.    Informacja dyrektora ZAO Słubice na temat przygotowania placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023.

 

7.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

8.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

10. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.