WKO.6220.8.2021.EG                                              Słubice dnia 3 sierpnia 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm), Burmistrz Słubic

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 3 sierpnia 2022 roku, znak: WKO.6220.8.2022.AK decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie centrum logistycznego w Słubicach” na działkach o numerach ewid.  74/110, 74/111 i 74/112 obręb 3 Słubice.

Z treścią www. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 201, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 95 737 20 31.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Burmistrza Słubic w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

Data publicznego ogłoszenia: 3 sierpnia 2022 r.

 

Otrzymują:

1.     Strony postepowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,

2.     a/a

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku
 w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201.