WKO.6220.24.2021.EG                                                 Słubice, dnia 29 lipca 2022 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Zgodnie z art. 49 oraz art. 106 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ SŁUBIC

 

zawiadamia o zwróceniu się do następujących organów:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,


o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębów Drzecin i Stare Biskupice, gmina Słubice” realizowane na działkach o nr ewid. 2/1 i 2/4 obręb Stare Biskupice oraz 367, 368, 369, 373, 370 obręb Drzecin, prowadzonego na wniosek inwestora: PVE 169 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w imieniu którego na mocy pełnomocnictwa działa Pan Damian Bębnista.

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

Data publicznego obwieszczenia dnia 29 lipca 2022 r.

 

Otrzymuje:

1.     Strony postępowania zgodnie z art.49 K.p.a.

2.     a/a

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201