WKO.6220.24.2021.EG                                                 Słubice, dnia 29 lipca 2021r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022. r., poz. 1029 z późn. zm.),
Burmistrz Słubic

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębów Drzecin i Stare Biskupice, gmina Słubice” realizowane na działkach o nr ewid. 2/1 i 2/4 obręb Stare Biskupice oraz 367, 368, 369, 373, 370 obręb Drzecin, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: PVE 169 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w imieniu którego na mocy pełnomocnictwa działa Pan Damian Bębnista.

Jednocześnie informuje że:

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Słubic, zaś organami właściwymi do dokonania uzgodnień oraz wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 33 ust. 1 powyższej ustawy, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 w pokoju nr 201 w terminie 30 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 29 lipca 2022 r. do 29 sierpnia 2022 r.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Słubic.

Zapoznanie się z aktami sprawy będzie możliwe po zgłoszeniu takiego zamiaru telefonicznie pod nr 95 737 20 31 lub drogą elektroniczną na adres slubice@slubice.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 - 15.00).

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Po upływie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu
 o posiadane materiały i dowody.

 

 

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publicznego obwieszczenia dnia 29 lipca 2022 r.

 

 

 

 

Otrzymuje:

1.     Pełnomocnik Inwestora

2.     Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta

3.     Strona postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.

4.     a/a

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201.