WKO.6220.30.2021.EG                                                  Słubice, dnia 21 lipca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony organizacji ekologicznej

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735, t.j. z późn. zm., dalej: k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029, t.j., dalej u.u.o.ś.),

 

zawiadamiam wszystkie strony postępowania

 

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: : „budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 15 w Drzecinie obręb 005” prowadzonego na wniosek inwestora: Pana Dariusza Wojtasik zam. przy ul. Piłsudskiego 2/3, 69-100 Słubice w imieniu  której działa pełnomocnik Pani Kalina Kubik-Greczuk, wydano w dniu 21 lipca 2022 r. postanowienie znak: WKO.6220.30.2021.EG, z dnia 20 lipca 2022 r. o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu na prawach strony organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 201, w godzinach od 8:00 do 15:00, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Stosownie do 31 § 1 pkt 2 w związku z art. 141 § 1 oraz art. 142 k.p.a. na postanowienie nie służy zażalenie, a Strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 21 lipca 2022 r.

Treść postanowienia udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21 lipca 2022 r.

 

z up. Burmistrza

Agata Kułaga

Inspektor ds. ochrony środowiska

w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

Otrzymuje:

1.     Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2.     a/a

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska - pokój nr 201