Słubice, dnia 20 lipca 2021 r.

WKO.6220.30.2021.EG

Postanowienie

 

Na podstawie art. 31 § 2, w związku z § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm., zwana dalej jako „kpa”) oraz art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwana dalej jako „ustawa ooś”) po rozpatrzeniu wniosku Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro, ul. Sportowa 30B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

postanawiam

 

dopuścić Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro, ul. Sportowa 30B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 15 w Drzecinie obręb 005”.

Uzasadnienie

            Wnioskiem z dnia 26 czerwca 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 4 lipca 2022 r.) Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro zwróciła się do Burmistrza Słubic o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 15 w Drzecinie obręb 005”.

Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2 kpa, organ administracji publicznej postanawia o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie dotyczącej innej osoby, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. W świetle definicji zawartej w art. 5 § 2 pkt. 5 kpa, przez organizacje społeczną rozumie się organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne.

Mając na uwadze treść art. 31 § 1 kpa, dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym możliwe jest, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Po analizie wniosku Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro należy stwierdzić, że zachodzą przesłanki uzasadniające dopuszczenie ww. fundacji do udziału na prawach strony w przedmiotowym postepowaniu administracyjnym. Postępowanie prowadzone w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie dotyczy praw i obowiązków ww. organizacji społecznej. Żądanie jest zgodne z regulaminowymi celami działalności fundacji, określonymi w załączonym do wniosku Statucie fundacji. Jednym ze statutowych celów fundacji jest, zgodnie z §7 ww. statutu, ochrona środowiska oraz czynny udział w postępowaniu, w którym są wydawane decyzje ingerujące w środowisko naturalne. Ponadto, stwierdzono również, że za udziałem stowarzyszenia w postępowaniu przemawia ważny interes społeczny mający na celu zapewnienie maksymalnej możliwej ochrony środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia, które może na nie znacząco oddziaływać.

Stosownie do treści art. 44 ust. 1 ustawy ooś, organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś, przez organizację ekologiczną należy rozumieć organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska.

Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro może być uznana za organizację ekologiczną, gdyż jednym z jej statutowych celów jest ochrona środowiska. Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro prowadziła działalność statutową przez więcej niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia przedmiotowego postepowania. W konsekwencji, Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro spełnia wymogi postawione w art. 44 ust. 1 ustawy ooś.

Należy więc stwierdzić, iż dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postepowaniu ww. fundacji jest uzasadnione celami statutowymi organizacji społecznej, jako, że istnieje bezpośredni merytoryczny związek pomiędzy przedmiotem prowadzonego postępowania, a celami statutowymi, zaś jej działalność wiąże się z przedmiotem sprawy oraz przemawia za tym interes społeczny, Ponadto, Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro spełnia wymogi postawione w art. 44 ust. 1 ustawy ooś.

Mając powyższe na uwadze, należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 31 § 2 w zw. z art. 141 § 1 kpa na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

 

                                                                                              

                                                                                                     

Otrzymują:

1.     Inwestor

2.     Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

3.     A/a

 

Do wiadomości:

1.      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, WZŚ.4220.107.2022.PT

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, NZ.454.1.60.2021

3.      Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, PO.ZZŚ.1.435.398m.2021.KW

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga tel. 95737 20 31

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201