WKO.6220.7.2022.EG                                                      Słubice, dnia 14 lipca 2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Słubic

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 14 lipca 2022 r., znak: WKO.6220.7.2022.EG postanowienia  zawieszającego postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa farmy fotowoltaicznej PV Słubice o łącznej mocy do 227 MW na działkach ewidencyjnych nr 36/7, 39/1, 40/7, 40/10 w obrębie 2 m. Słubice, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim, podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia: PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia można  zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, pokój nr 201, w godzinach od 8:00 do 15:00,
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 95 737 20 31.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postepowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

           

Data publicznego ogłoszenia: 15 lipca 2022r.

 

z up. Burmistrza

Bartosz Sianożęcki

Naczelnik

Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2. aa.

 

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201