BURMISTRZ SŁUBIC

69-100 Słubice

ul. Akademicka 1

Słubice, dnia 8 czerwca 2022 r.

WKO.6220.7.2022.EG                              

 POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
oraz art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (
t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.- cyt. dalej ustawa ooś),
a także § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. z 2019 r., 1839), po rozpatrzeniu wniosku
inwestora:
PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej PV Słubice o łącznej mocy do 227 MW na działkach ewidencyjnych nr 36/7, 39/1, 40/7, 40/10 w obrębie 2 m. Słubice, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim", działając w oparciu o następujące dokumenty:

1)  kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2)  opinie znak: PO.ZZŚ.1.435.115.2022.KW z dnia 9 maja 2022 r., Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim

3)  opinię znak: WZŚ.4220.274.2022.AN z dnia 10 maja 2022 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

4)  opinię znak: NZ.9022.1.13.2022.RR z dnia 27 kwietnia 2022 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

postanawiam

I.   Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej PV Słubice o łącznej mocy do 227 MW na działkach ewidencyjnych nr 36/7, 39/1, 40/7, 40/10 w obrębie 2 m. Słubice, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim", z opracowaniem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnym z art. 66 ustawy ooś.

II.    Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym wymiarze zgodnie z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem:

1.         Opisu konkretnych rozwiązań technologicznych przewidzianych do zastosowania na terenie planowanej farmy fotowoltaicznej.

2.         Szczegółowej analizy konfliktów społecznych.

3.         Wpływu przedsięwzięcia na krajobraz.

4.         Inwentarza i stanu elementów przyrodniczych, biotycznych i abiotycznych, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, adekwatny obecnemu stanowi zagospodarowania. Raport winien zawierać opis elementów przyrodniczych będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym między innymi  szaty roślinnej, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i roślin gatunków chronionych, występujących zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gatunków chronionych i ich cyklów życiowych, a także chronionych gatunków grzybów. Opis powinien zawierać ogólne charakterystyki lokalnych populacji tych gatunków i siedlisk, na które zmiana użytkowania terenu, w wyniku budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, będzie miała wpływ, a które pozwoliłyby ocenić skalę oddziaływania i jej prognozę. Wartość powyższych informacji uzależniona będzie od poziomu szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych, dotyczących gatunków i siedlisk występujących na przedmiotowym terenie, obejmujących m.in. okres wegetacyjny roślin, a także okres lęgowy, migracji i zimowania chronionych gatunków zwierząt, oraz
od zastosowanych metod, terminów i materiałów wykorzystanych do zebrania ww. danych.

5.         Ustalenia rodzaju oddziaływania, skutków i skali oddziaływania przedsięwzięcia
na zidentyfikowane elementy biotyczne i abiotyczne obszaru obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie  wynikające z budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, szczególnie w kontekście celów ochrony wymienionego obszaru ochrony. Raport winien uwzględnić i określić skalę oddziaływania inwestycji na krajobraz i pejzaż.

6.         Ustalenia możliwych działań minimalizujących oddziaływanie na zidentyfikowane zasoby biotyczne i abiotyczne obszaru przedsięwzięcia i oddziaływania przedsięwzięcia szczególnie w kontekście: ochrony gatunkowej, np. ptaków, gadów, płazów oraz zmniejszenia bariery migracji dużych zwierząt lądowych powodowanej przez wielkoobszarowe ogrodzenie działek inwestycji, rozpatrywane także w połączeniu z innymi planowanymi farmami fotowoltaicznymi w okolicy, np. m. Drzecin.

7.         Ustalenia zakresu kompensacji przyrodniczej w myśl brzmienia przepisu art. 3 ust. 1 pkt 8 oraz art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – jeśli będzie taka potrzeba.

8.         Ustalenia monitoringu działań minimalizujących i kompensacji przyrodniczej – jeśli będzie taka potrzeba.

9.         Relacji przedsięwzięcia z celami najbliższych form ochrony przyrody sąsiedztwa inwestycji.

UZASADNIENIE

 

W dniu 24 marca 2022 r. do Burmistrza Słubic wpłynął wniosek inwestora:
PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z  planowaną inwestycją przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej PV Słubice o łącznej mocy do 227 MW na działkach ewidencyjnych nr 36/7, 39/1, 40/7, 40/10 w obrębie 2 m. Słubice, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim".

W związku z powyższym analizowana inwestycja, zgodnie z § 3
ust. 1 pkt 54 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.,
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U. z 2019 r., 1839), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś, zatem stanowi planowane przedsięwzięcie określone art. 59 ust. 1
pkt 2 ustawy ooś.

  W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy o ooś.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii odpowiedniego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego
(art. 64 ust. 1 pkt  1, 2 i 4 ustawy ooś).

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postepowania administracyjnego Burmistrz Słubic, obwieszczeniem z dnia
22 kwietnia 2022 r.,
znak: WKO.6220.7.2022.EG, wszczął postepowanie administracyjne oraz zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Słubicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, przedkładając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o tym, że stracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2022 r., znak: NZ.9022.1.13.2022.RR Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach wydał opinię sanitarną, że wnosi o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Pismem z dnia 09 maja 2022 r., znak: PO.ZZŚ.1.435.115.2022.KW, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w dniu
10 maja 2022 r., znak: WZŚ.4220.274.2022.AN wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej PV Słubice o łącznej mocy do 227 MW na działkach ewidencyjnych nr 36/7, 39/1, 40/7, 40/10 w obrębie 2
m. Słubice, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim. Inwestycja obejmować będzie realizację i eksploatację farmy fotowoltaicznej, której celem jest produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego oraz wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 271,34 ha, a powierzchnia terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi do 227 ha. Inwestycja będzie zlokalizowana w trzech oddalonych od siebie sektorach stanowiących:

-     północny obszar PV Słubice na działce nr 36/7,

-     środkowy obszar PV Słubice na działkach nr 39/1 i 40/7,

-     południowy obszar PV Słubice na działce nr 40/10.

Cel przedsięwzięcia będzie zrealizowany poprzez budowę i eksploatacje elektrowni fotowoltaicznej, składającej się z prefabrykowanych elementów: konstrukcji nośnej, paneli fotowoltaicznych, inwerterów, stacji transformatorowych wraz z wyposażeniem, sieci kablowych i przyłączy, układów pomiarowych i zabezpieczających, instalacji dozoru i monitoringu.
            W obrębie elektrowni powstaną
nieutwardzone drogi i ścieżki wewnętrzne, znajdujące się pomiędzy zestawami paneli, place postojowe i ewentualnie place lokalizacji transformatorów kontenerowych. Niezbędne będzie przyłącze do linii energetycznej oraz ogrodzenie. Zostaną posadowione również: stacja elektroenergetycznej 110/SN typu GPZ/GPO o powierzchni ok. 1,0 ha i stacje elektroenergetyczne nN/SN (do 227 szt.) o powierzchni ok. 0,34 ha.

Teren, na którym planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta będzie niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony  na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/cyt. ustawy.

          Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na siedliskach łęgowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich, leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Elektrownia związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych – energii słonecznej. Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), nie jest również wymienione wśród obiektów, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 w/cyt. ustawy. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac, ocenia się jako bardzo niskie. Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie zachodzi również ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko.

          Tereny z najbliższą zabudową mieszkaniową zlokalizowane są po stronie zachodniej farmy, w odległości ponad 300 m od działki nr 36/7.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie związany z emisjami typowymi dla robót budowlanych. Występować będzie emisja hałasu i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Konieczne będą roboty ziemne na potrzeby wykonania fundamentów pod obiekty transformatorów, inwerterów i sterowni, a także ułożenia sieci kablowych. Powstawać będą przede wszystkim odpady z grupy 17 i 15 wg Katalogu odpadów.

Etap użytkowania nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami w zakresie środowiska gruntowo-wodnego czy emisji zanieczyszczeń do powietrza. W trakcie funkcjonowania elektrowni będą powstawać odpady związane z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych.

Natomiast brak jest możliwości jednoznacznego wykluczenia potencjalnego oddziaływania w zakresie emisji hałasu. Źródłem emisji hałasu będą przede wszystkim transformatory, inwertery oraz GPZ/GPO. Na tym etapie postępowania brak jest danych pozwalających jednoznacznie ocenić wpływ hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej, dlatego analiza w tym zakresie jest niezbędna.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916). Najbliższe obszary objęte ochroną występujące w otoczeniu planowanej farmy to: obszar chronionego krajobrazu „Słubicka Doliny Odry”, który graniczy z działką inwestycyjną oraz położone w odległości ok. 1,2 km obszary Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 i Łęgi Słubickie PLH080013.

W zasięgu jej oddziaływania nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne. Znajduje się natomiast Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie GW600040. Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla tej JCWPd jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającą średnio powyżej 100 m3 wody na dobę. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) to:

1.     zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,

2.     zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

3.     ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Działki przedsięwzięcia posiadają różne rodzaje użytków gruntowych o różnych klasach gleb i rodzajów użytków rolnych. Dominują grunty rolne orne, klasy RVI, RV i RIV, w znacznie mniejszym udziale są to użytki zielone: łąki i pastwiska. Obecne są tu, nieliczne i o niewielkiej powierzchni śródpolne enklawy bioróżnorodności: nieużytki (N), rowy (W-R) oraz śródpolne drogi z rozproszoną roślinnością wysoką oraz zielną występującą wzdłuż tych liniowych ciągów krajobrazu. Inwestycja będzie realizowana w trzech oddzielnych sektorach, oddalonych od siebie przynajmniej o 150 m, przedzielonych gruntami o podobnym użytkowaniu rolniczym.

Karta przedsięwzięcia informuje, że grunty rolne na działkach są wykorzystywane jako pole uprawne, łąki, nieużytki. Grunty rolne pomiędzy Słubicami na zachodzie, a krawędzią wysoczyzny na wschodzie, stanowią część polno-łąkowej mozaiki krajobrazu z rowami melioracyjnymi i kanałami. Duża część tej przestrzeni, ma być zajęta przez inwestycję.
            Na
działkach nr 36/7, 39/1, 40/7, 40/10 znajdują się stanowiska obecnie dogodne dla migracji i bytowania zwierząt, które stanowią w obrębie gruntów rolnych enklawy bioróżnorodności. Teren posiada bardzo słabo urozmaiconą rzeźbę, jest prawie płaski.

Zabudowa przemysłowa realizowana na działkach o powierzchni ponad 220 ha gruntów rolnych spowoduje istotną zmianę w istniejących agrocenozach podległych zmienności upraw i cykliczności zabiegów agrotechnicznych. Nowy sposób zagospodarowania spowoduje bezpośrednie zmiany w zoocenozach i fitocenozach miejsca i sąsiedztwa przedsięwzięcia. Na lokalnych i ponadlokalnych szlakach migracji powstaną bariery i przeszkody, dla fauny i flory, nieobecne w istniejącym krajobrazie. Zakres tych zmian oraz prognoza ich skutków winny być poddane ocenie oddziaływania na środowisko, ponieważ doświadczenie okresu budowy i funkcjonowania tak dużych obiektów w krajobrazie wiejskim jest znikome. Grunty rolne m. Słubice, o różnych klasach użytków oraz o różnym sposobie zagospodarowania (w tym ok. 25 ha łąk), w terenie płaskim rozległej tu doliny Odry, w której warunki migracji dla dużych ssaków lądowych są ograniczone od zachodu terenem zabudowanym miasta Słubice (w sąsiedztwie obszaru chronionego krajobrazu „Słubicka Dolina Odry”, stanowiącego tu wielkoobszarowy kompleks podmokłych łąk, tzw. Łąki Kunowickie), są ważną częścią siedliska płata korytarzowego terenów otwartych pomiędzy m. Słubice, a projektowanym korytarzem migracji o nazwie „Ziemia Lubuska – północ”, występującym na wschodzie, ok. 2 km od działek inwestycji. Kwestię ograniczenia możliwości przemieszczania się dla dużych i średnich zwierząt, z tytułu realizacji ogrodzenia inwestycji, potęgują planowane farmy fotowoltaiczne na zachód od wsi Drzecin, sąsiadujące z jednym z sektorów wnioskowanej elektrowni na działce nr 40/7.

Ogrodzenie tylko jednego z sektorów elektrowni będzie osiągać ok. 6,5 km długości (ok. 2,5 km w kierunku północ-południe) i będzie stanowić znaczną przeszkodę migracji dla dużych oraz średnich zwierząt. Zmianie ulegną ich trasy przemieszczania się. Jest to istotne, gdyż w tym położeniu obecne użytkowanie gruntów działek 36/7, 39/1, 40/7, 40/10 nie stanowi dla zwierząt przeszkody migracji. Zmniejszy się dostępna dla zwierząt przestrzeń, głównie pól, a nowy sposób zagospodarowania wykształci nowe siedliska i będzie preferował inne, niż obecnie, gatunki.

Skutki powyższych oddziaływań, to jest powstania przeszkody migracji, zmniejszenia dostępnej przestrzeni bytowania, ogrodzenia powierzchni enklaw bioróżnorodności: nieużytków (N), rowów (W-R), łąk oraz śródpolnych dróg z rozproszoną roślinnością wysoką oraz zielną występującą wzdłuż tych liniowych ciągów krajobrazu, wymagają prognozowania oraz ewentualnych działań zaradczych i minimalizujących.

W ocenie oddziaływania lokalizacji, budowy i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej niezbędne będą: znajomość obecnej, faktycznej funkcji przyrodniczej terenu projektowanej instalacji, ustalenie możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrody, prognoza utraty walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Elektrownia będzie nową, antropogeniczną strukturą w krajobrazie otwartym na zapleczu dużego miasta, do tej pory dostępnym dla zwierząt.

Za materiał niezbędny dla powyższej oceny uznano przedstawienie inwentarza elementów biotycznych w miejscu inwestycji i zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Zakres jego rozpoznania winien być adekwatny do stanu poprzedzającego przedsięwzięcie oraz przewidywanych zmian, które dokonają się w wyniku etapu budowy i eksploatacji.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie planowania i funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznych, wypracowano szereg działań dążących do zachowania, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów, tworów i składników przyrody. Działania te mają, w zależności od przyrodniczej waloryzacji miejsca inwestycji, różną i indywidualna postać, co jest przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia warunków realizacji przedsięwzięcia. Do najczęściej stosowanych, a w zależności od środowiska przyrodniczego miejsca przedsięwzięcia, należą:

-     brak ogrodzeń,

-     montaż ogrodzenia i rodzaj ogrodzenia, minimalizujące wpływ przeszkody
i zmniejszenia przestrzeni życia małych zwierząt,

-     podział dużych powierzchni elektrowni fotowoltaicznych na sekcje, oddzielnie grodzone, minimalizujące wpływ przeszkody na migracje dużych zwierząt,

-     zachowanie niegrodzonych liniowych struktur korytarzowych w działkach przedsięwzięcia np. cieków, czyżni, szpalerów, minimalizujące wpływ przeszkody
na migracje dużych zwierząt,

-     montowanie na niektórych słupkach ogrodzenia, elementów ułatwiających zasiadkę ptaków drapieżnych, minimalizujące wpływ instalacji przemysłowej na ptaki krajobrazu wiejskiego,

-     nasadzenia niskiej roślinności pomiędzy sektorami dużych powierzchni elektrowni fotowoltaicznych, minimalizujące efekt fałszywego lustra wody,

-     nasadzenia przesłonowe elektrowni, minimalizujące wpływ na pejzaż, a wzbogacające krajobraz wiejski o struktury bytowe (szpaler, żywopłot) dla zwierząt np. gniazdowanie ptaków,

-     zachowanie w granicy elektrowni istniejących oczek wodnych, mokradeł, czyżni, drzew, co minimalizuje utratę bioróżnorodności i georóżnorodności krajobrazów wiejskich,

-     odsunięcie ogrodzenia od dróg jezdnych, w celu stworzenia bufora bezpieczeństwa dla zwierząt i podróżujących,

-     kształtowanie przebiegu ogrodzenia z uwzględnieniem zasady unikania ślepych uliczek i pułapek migracyjnych,

-     celowe wyznaczanie szerokich, 30-50 m, nieogrodzonych szlaków wędrówkowych dla zwierząt, fragmentujące rozległe sektory elektrowni fotowoltaicznej,

-     dobór okresu budowy, minimalizujący wpływ płoszenia zwierząt lub zniszczenia stanowisk rozrodu i wychowu młodych np. ptaków,

-     nieprzetrzymywanie otwartych wykopów i ich kontrole, w celu minimalizowania wpływu pułapek na małe zwierzęta,

-     zwiększanie odstępów pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych, zmieniające proporcje pomiędzy terenem operacji cienia i terenem nieocienionym, a promujące faunę ciepłolubnych bezkręgowców,

-     pozostawianie bufora pomiędzy lasem sąsiedztwa, a ogrodzeniem elektrowni fotowoltaicznej, w celu promowania spontanicznego ekotonu niskiej roślinności.    

          Dopiero analiza szczegółowego zakresu przedsięwzięcia oraz informacji dotyczących poszczególnych komponentów środowiska, które zostaną zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pozwoli ocenić: bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, a także możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, mając na uwadze, lokalizację planowanego przedsięwzięcia na obrzeżach miasta, ze względu na skalę inwestycji niezbędna jest szczegółowa analiza konfliktów społecznych, a także umożliwienie społeczeństwu uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanej inwestycji, a także składania uwag i wniosków.

   Biorąc pod uwagę zakres (moc farmy do 227 MW), skalę (zajęcie terenu o powierzchni do 227 ha) i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że istnieje uzasadniona potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o rzetelnie sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko.

Należy przy tym wyjaśnić, że opinie organów współdziałających w procesie orzekania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jako wyrażające jedynie opinię będącą formą współdziałania pomiędzy organami administracji, nie mają charakteru wiążącego dla organu właściwego do orzekania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z czym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może w sposób ostateczny przesądzić o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których ma ona charakter fakultatywny. Dlatego też ocena dokonywana w tym zakresie powinna mieć charakter kompleksowy i w żadnym razie nie może ograniczać się do odwołania do poglądów wypowiedzianych przez organy współdziałające. Skoro organy opiniujące wyrażają jedynie niewiążącą opinię, to organ orzekający o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powinien odwołać się również do innych okoliczności faktycznych przemawiających za taką koniecznością. W tym kierunku podążyło też orzecznictwo, w którym przyjmuje się, że opinia, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś, nie jest wiążącą dla organu rozstrzygającego o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 stycznia 2011 r., syg. akt II SA/Lu 698/10; podobnie także wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2011 r., syg. akt II SA/Gd 698/10; także wyrok WSA w Kielcach z dnia 5 listopada 2009 r., syg. akt II SA/Ke 523/09).

Zatem biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz kierując się zasadą ostrożności i kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś - pomimo odmiennych stanowisk właściwych Organów opiniujących - w ocenie tut. Organu realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia może znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym uznano za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W wyniku powyższego stwierdzam, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione i ustalam zarazem zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, który powinien obejmować wymagania wynikające z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem elementów, o których mowa w punkcie II niniejszego postanowienia.

W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Na podstawie art. 101 § 3 i art. 141 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w ciągu 7 dni
od otrzymania postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, postępowanie staje się ostateczne i prawomocne.

 

 

 

 

z up. Burmistrza

Bartosz Sianożęcki

Naczelnik

Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Wnioskodawca poprzez pełnomocnika

2.     Strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

3.     a/a

Do wiadomości:

1.      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach

3.      Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

 

Sporządziła: Agata Kułaga, dnia.8 czerwca 2022 r.

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201.