Porządek XLV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 23 czerwca 2022 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.5.2022.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokołach z poprzednich sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

4.    Raport o stanie gminy Słubice za rok 2021 –debata.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­wotum zaufania dla Burmistrza Słubic za rok 2021 – DRUK nr 526,

b)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2021 – DRUK nr 527,

c)    udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za 2021 rok - DRUK nr 528,

d)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice -DRUK nr 529

e)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2022 - DRUK nr 530,

f)     ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice –DRUK nr 531,

g)    zmieniająca uchwałę Nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych –DRUK nr 532,

h)    o zmianie uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty wyżywienie  –DRUK nr 533,

i)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice –DRUK nr 534,

j)     określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Słubice  –DRUK nr 535,

k)    nadania nazwy rondu w miejscowości Słubice –DRUK nr 536,

l)     odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położnej w Słubicach przy ul. Drzymały –DRUK nr 537,

m)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu–DRUK nr 538,

n)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne –DRUK nr 539,

o)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 540,

p)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów  dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 541,

r)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 5 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy –DRUK nr 542,

s)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia –DRUK nr 543,

t)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu –DRUK nr 544,

u)    rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do przebudowy pomnika, położonego w Słubicach na Placu Przyjaźni –DRUK nr 545,

w)   skargi na działanie Burmistrza Słubic –DRUK nr 546.

 

 

6.    SOSIR Sp z o.o. Słubice -sprawozdanie za 2021 rok oraz plany na kolejne lata.

 

7.    ZUWŚ Sp. z o.o. Słubice -sprawozdanie za 2021 rok oraz plany na kolejne lata.

 

8.    Informacja PUK Sp. z o.o. Słubice na temat gospodarki odpadowej na terenie gminy Słubice oraz sprawozdanie za rok 2021.

 

9.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

10. Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

12. Zamknięcie XLV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.